^Powrót do góry
Get Adobe Flash player

Metody nauczania

    W naszym przedszkolu realizujemy program edukacji przedszkolnej „Nasze Przedszkole”, autorstwa M.Kwaśniewska , W. Żaby – Żabińskiej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Jego autorska koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r.

 


     Prezentowany program wyznacza szczegółowe cele kształcenia i wychowania do realizacji we wszystkich obszarach działalności edukacji przedszkola. W obrębie każdego obszaru znajduje się niezwykle istotne i przydatne informacje dla nauczyciela wychowawcy o rozwoju dziecka. Pozwala to na pracę z wychowankami, w której świadomie brane są pod uwagę ich możliwości rozwojowe.


    Treści edukacyjne podzielone są na trzy poziomy (dzieci młodsze – 3-4 letnie; dzieci starsze – 5 -6 – letnie, dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju), co daje gwarancję dostosowania ich do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, umożliwia stosowanie indywidualizacji w pracy i traktowania dziecka podmiotowo, jako jednostki. Jednocześnie wyznacza stopień trudności, biorąc pod uwagę różnice w rozwoju dzieci, ich potrzeby i zainteresowania.


    Proponowane metody pracy zapewniają pobudzanie aktywności poznawczej dziecka oraz kształtują jego postawy badawcze. Umożliwiają także prowadzenie przez nie doświadczeń, dzięki którym dziecko poznaje zjawiska, buduje system wartości, co w przyszłości pozwoli mu aktywnie i świadomie uczestniczyć w życiu społecznym.


     Podczas realizacji założeń programowych zależy nam na tym, aby dzieci kończyły edukację przedszkolną szczęśliwe, bogate w doświadczenia  i gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole.
   
W codziennej pracy realizowane są również zadania programów wspomagających oraz elementy metod:
* Program autorski adaptacyjny dla przyszłych przedszkolaków  „ Szczęśliwy przedszkolak” , który ma na celu łagodną adaptację przyszłego przedszkolaka do nowego środowiska, do nowych sytuacji i warunków. Dla małego dziecka takim środowiskiem jest przedszkole, gdzie zdobywa ono pierwsze doświadczenia społeczne
* Program profilaktyki logopedycznej,
* Elementy programu prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” – program mający na celu rozwijanie najważniejszych czynności intelektualnych i kształtowaniu tych czynności odpowiedzialnych za dalszą edukację matematyczną dzieci.
* Program aktywności M i K Knillów – program aktywności to trening zaznajamiający dziecko z własnym schematem ciała, rozwijający kontakt społeczny, ruch, świadomość ciała oraz jego możliwości sprawcze (umiejętność kontroli ruchów), różne formy zabawy z partnerem.
* elementy Metody Dobrego Startu autorstwa Marty Bogdanowicz - Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi.
* realizujemy także ogólnopolskie akcje, np. Cała Polska Czyta Dzieciom, akcje podnoszące świadomość bezpieczeństwa dzieci, higieny ciała i zdrowego odżywiania.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

W zależności od potrzeb dzieci i rodziców organizujemy zajęcia dodatkowe:
* j. angielski,
* logorytmika,
* zajęcia  logopedyczne,
* zajęcia z bajkoterapii,
* warsztaty plastyczne,
* religia

Copyright © 2013. Przedszkole Dominów Rights Reserved.